Knowledge

မင္းဆင္းရဲေနခ်ိန္လူေတကမင္းကိုသိခ်င္မှသိမယ္ေပါင္းခ်င္မှေပါင္းမယ္မင္းကိုေမ့ေနၾကလိမ့္မယ္

မင္းဆင္းရဲေနခ်ိန္လူေတကမင္းကိုသိခ်င္မှသိမယ္ေပါင္းခ်င္မှေပါင္းမယ္မင္းကိုေမ့ေနၾကလိမ့္မယ္

မင္းခ်မ္းသာတဲ့အခ်ိန္ၾကရင္လူေတွကမင္းကိုပိုသိလာလိမ့္မယ္သတိထားလာၾကမယ္ေရာေရာနှောေႏှာေပါင္းသင္းလာၾကမယ္
ဒါေပမဲ့အဲအခ်ိန္မွာမင္းကမင္းကိုမင္းေမ့ေနလိမ့္မယ္(တခ်ိန္မျပည့္ဆုံခဲ့ေသာဘဝ)
ကိုလုပ္မှကိုရမွာ

ကိုရမှကိုခ်မ္းသာမွာ
ဒါေပမဲ့ခ်မ္းသာသြားရင္လဲတခ်ိန္ကဆင္းရဲခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကိုေတာ့ေမ့မပစ္ပါနဲ႔လူတိုင္းကိုစာနာေထာက္ထားပါ

ခရက်ဒစ်

Unicode

မင္းဆင္းရဲေနခ်ိန္လူေတကမင္းကိုသိခ်င္မှသိမယ္ေပါင္းခ်င္မှေပါင္းမယ္မင္းကိုေမ့ေနၾကလိမ့္မယ္

မင္းခ်မ္းသာတဲ့အခ်ိန္ၾကရင္လူေတွကမင္းကိုပိုသိလာလိမ့္မယ္သတိထားလာၾကမယ္ေရာေရာနှောေႏှာေပါင္းသင္းလာၾကမယ္
ဒါေပမဲ့အဲအခ်ိန္မွာမင္းကမင္းကိုမင္းေမ့ေနလိမ့္မယ္(တခ်ိန္မျပည့္ဆုံခဲ့ေသာဘဝ)
ကိုလုပ္မှကိုရမွာ

ကိုရမှကိုခ်မ္းသာမွာ
ဒါေပမဲ့ခ်မ္းသာသြားရင္လဲတခ်ိန္ကဆင္းရဲခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကိုေတာ့ေမ့မပစ္ပါနဲ႔လူတိုင္းကိုစာနာေထာက္ထားပါ